Legenda
enkele Schriftplaatsen over de tegenstander en z'n knechten     comm. Knoch
Alle zonde, in de Schrift, schijnt teruggevoerd te kunnen worden naar de tegenpartij, Satan. Adam zondigde op zijn aandringen. Hij is de (eerste) vader van alles wat fout is. Aangezien hij een schepsel van God is, is het een verwarrend probleem geweest over hem rekenschap te geven, zonder God Zelf te beschuldigen. Het is gebruik er op te staan dat hij perfect werd geschapen en, op een later moment, in zonde verviel. Maar dit is niet echt een oplossing.
De aandrang om te zondigen, in dat geval, kwam van buiten, in plaats van binnenuit, en dat eist op zijn beurt weer een verklaring. De Tegenstander zondigde vanaf het begin.
Hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin.
De Schrift leert eenvoudig dat hij als een Tegenstander of Satan werd geschapen.

De oplossing voor de ultieme bron van zonde ligt in de aard er van. Zonde is in de kern van de zaak een fout maken. Het betekent "doel missen," tekortschieten aan een gegeven standaard.
Met deze definitie in gedachten is het gemakkelijk te zien hoe God een schepsel kon scheppen om te zondigen, als dat noodzakelijk zou zijn voor de vervulling van Zijn doelstelling.
Hij zou, door dit te doen, geen enkele fout maken. In tegendeel, indien Hij Satan perfect schiep, en het niet het doel of verlangen was dat hij zou zondigen, dan maakte God een fout!
De zondigheid van Satan is het sterkste bewijs voor de zondeloosheid van God.

De Lasteraar is de leenheer over de koninkrijken van de aarde. Vůůr het verkondigen van het koninkrijk was het nodig dat hij tegemoet getreden zou worden en overwonnen. Hij nam de heerschappij weg van de mens door zijn misleiding in de hof (1Tim. 2:14).
Adam zat niet zonder voedsel, en toch zondigde hij. Christus was uitgehongerd na Zijn veertig dagen vasten, maar Hij weerstond de verleiding om Zichzelf van voedsel te voorzien.
Adam was in een mooie hof, het hoofd van alle schepselen op aarde, en toch gaf hij toe aan Satan. Christus was in een wildernis, te midden van wilde beesten, maar Hij weigerde Satan te eren, zelfs al zou het Hem het hoofdschap brengen dat Hem rechtens toebehoorde.
Genesis 3
5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden,
taben gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.
14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt,
tabzo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds!
Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens.
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw,
taben tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen,
taben gij zult het de verzenen vermorzelen.
Job 1:7; Job 2:2
Er was nu een dag, als de kinderen zonen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen,
dat de satan ook in het midden van hen kwam.
tabToen zeide de HEERE tot den satan: Van waar komt gij?
En de satan antwoordde den HEERE, en zeide:
Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen.
En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook achtgeslagen op Mijn knecht Job?
Jesaja 14
4 Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen den koning van Babel, en zeggen:
tabHoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op?
12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster (lucifer), gij zoon des dageraads!
tabhoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!
13 En zeidet in uw hart:
tab Ik zal ten hemel opklimmen,
tab ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en
tab ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
tab Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen,
tab ik zal den Allerhoogste gelijk worden.
15 Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil!
DaniŽl 8
23 Doch op het laatste huns koninkrijks,
tabals het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben,
zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht, en raadselen verstaande; En
tabzijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht; en
tabhij zal het wonderlijk verderven, en zal geluk hebben, en zal het doen; en
tabhij zal de sterken, mitsgaders het heilige volk verderven;
door zijn kloekheid zo zal
tabhij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand; en
tabhij zal zich in zijn hart verheffen; en
tabhij zal er velen verderven in stille rust, en
tabhij zal staan tegen den Vorst der vorsten, doch
tabhij zal zonder hand verbroken worden.
DaniŽl 9:27, 11:31, 12:11, MattheŁs 24:15, Marcus 13:14
Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet DaniŽl gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!)
tabalsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen.
DaniŽl 11:36-38
36 En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot maken boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden. en op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen; hij zal ook op geen God acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken.
En hij zal den god MaŁzzim in zijn standplaats eren; namelijk den god,
tabwelken zijn vaders niet gekend hebben,
zal hij eren met goud, en met zilver, en met kostelijk gesteente, en met gewenste dingen.
EzechiŽl 28
11 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere HEERE:
tabgij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid!
tabgij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, ....
tabgij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet;
tabgij waart op Gods heiligen berg;
tabgij wandeldet in het midden der vurige stenen.
tabgij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt,
tabtabtbadtdat..... er ongerechtigheid in u gevonden is.
16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en
tabgij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal
tabu, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!
tabuw hart verheft zich over uw schoonheid;
tabgij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans;
tabtabIK heb u op de aarde henengeworpen,
tabtabIK heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien.
18 Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels,
tabhebt gij uw heiligdommen ontheiligd;
daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd,
taben Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u zien.
Nahum 2:1
tabDe verstrooier trekt tegen uw aangezicht op, bewaar de vesting;
bezichtig den weg; sterk de lenden, versterk de kracht zeer.
Zacharia 3:1
Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester,
tabstaande voor het aangezicht van den Engel des HEEREN;
tabtaben de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te wederstaan.
DiŠbolos, G1228, 38x, de verzoeker
1. hij, zij die verdeeld
2. een lasteraar.
3. (speciaal) Satan (dooreenwerper).
Chaldeeuwsbetekent ..: satan = aanklager

Hebreeuws: satan = tegenstander
bergMattheŁs 4:1; Lukas 4:13
Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn,
om verzocht te worden van den duivel, eigenaar van al de koninkrijken der wereld
Mattheus 13:28
En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem:
Wilt gij dan,dat wij heengaan en datzelve vergaderen?
v.37  En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; goed en kwaad
mr-25en de akker is de wereld;
en het goede zaad zijn de kinderen zonen des Koninkrijks;
en het onkruid zijn de kinderen zonen des bozen; [Matth 25:41; 2Petr 2:4; Jud 6]
v.39 En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel
en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen. uitroep
MattheŁs 24:15; DaniŽl 12:11  
Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is
tabdoor DaniŽl, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
Lukas 10:18
tabEn Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.
Lukas 22:31; 53
31 En de Heere zeide: Simon, Simon,
ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe;
53 Als Ik dagelijks met u was in den tempel, zo hebt gij de handen tegen Mij niet uitgestoken; tabmaar dit is uw ure, en de macht der duisternis.
Joh 5:43
Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan;
zo ťťn ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.
Johannes 12:31; 14:30; 16:11
Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.
Handelingen 26:18; Kolossensen 1:13
Om hun ogen te openen, en hen te bekeren
van de duisternis tot het licht, en
van de macht des satans tot God;
opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en
een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij.
zochten Hem te doden 1 KorinthiŽrs 2:8
Welke niemand van de de overste dezer eeuw wereld gekend heeft;
want indien zij ze gekend hadden,
zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.
1 KorinthiŽrs 15:25-26uitroepteken, dus opgelet!
Want Hij moet als Koning heersen,
totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.
De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.
2 KorinthiŽrs 2:10-11
Dien gij nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook; want zo ik ook iets vergeven heb,
dien ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus,
opdat de satan over ons geen voordeel krijge; want zijn gedachten zijn ons niet onbekend
2 KorinthiŽrs 4:4
tabIn dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen,
opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus,
Die het Beeld Gods de Onzienlijke is.
2 KorinthiŽrs 11:3        [Gen. 3:13]  slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft,
doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de
alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.
2 KorinthiŽrs 11:12-15
Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen,
om de oorzaak af te snijden dengenen, die oorzaak hebben willen,
opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij.
tabWant zulke vvalselse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders,
tabtabzich veranderende in apostelen van Christus.
En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een des lichts.
Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen,
als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.
EfeziŽrs 2:1 ook en u [heeft Hij mede levend gemaakt],
ook en u, daar gij 'dood' waart door de misdaden en de zonden; 2. [Rom. 5:6; Kol. 2:13]
in welke gij eertijds verkeerden gewandeld hebt,,
1. naar de eeuw deze wereld,
2. naar den overste van de macht der lucht,
3. van den geest, die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid;
EfeziŽrs 6:12
tabwant wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar
1. tegen de overheden,
2. tegen de machten,
3. tegen de geweldhebbers der wereld, van deze duisternis dezer eeuw,
4. tegen de geestelijke boosheden in de het hemelselucht. 13
1 TimotheŁs 5:14
Ik wil dan, dat de jonge weduwen huwelijken, kinderen telen, het huis regeren,
geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven.
1 Thessalonicensen 3:5
Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem gezonden,
om uw geloof te verstaan; of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben,
en onze arbeid ijdel zou wezen.
1 Thessalonicensen 5:1-3  
Want gij weet zelven zeer wel,
dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.
Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; verwachting van Heer Jezus
dan zal een haastig verderf hun overkomen,
gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
2 Thessalonicensen 1:6
Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken;
8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen,
en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.
9 Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf,
van het aangezicht des Heeren, en
van de heerlijkheid Zijner sterkte,
2 Thessalonicensen 2:3-12
Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet,
tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij  de mens der der zonde,
de zoon des verderfs;   (HSV juist: de mens der wetteloosheid)
die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geŽerd wordt,
alzo dat hij in den   - tempel Gods -  als een Ggod zal zitten,dood verderf
zichzelven vertonende, dat hij God is.
5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? 6
en nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. 7

Want de verborgenheid der wetteloosheid wordt alrede gewrocht!

Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden,
totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. 8
en alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden,
denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds,
en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; 9
hem, zeg ik,
wiens toekomst is naar de werking des satans,
in alle kracht, en
tekenen, en
wonderen der leugen; 10 en
in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen,
die verloren gaan;
daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om alig te worden.
Hebreen 2:14
opdat Hij door den dood 'te niet doen' zou dengene,
die de macht het geweld des doods heeft had, dat is, den duivel;
Jakobus 4:7
Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden. schild
1Joh 3:8
Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne.
hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.
1Joh 5:19  Wij weten hele wereld
dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. 
1 Petrus 5:8
Zijt nuchteren, en waakt;
want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende,
zoekende, wien hij zou mogen verslinden;
 
Openbaring 6:2 Griekse letters
En ik zag, en ziet, een wit paard, en Ddie daarop zat, had een boog;
en Hhem is een kroon gegeven, en Hhij ging uit overwinnende, en opdat Hhij overwonne!
Openb 12:9-10
En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang,
welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt,
hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel:
Nu is de zaligheid, en de kracht,
en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus;
want de verklager onzer broederen,
die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.
En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was
in het Hebreeuws Abaddon, en
in de Griekse taal had hij den naam Apollyon.
Openb 13:11
En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en
het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en
het sprak als de draak. en
het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en
het maakt, dat de aarde, en
die daarin wonen
het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. en
het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde,
voor de mensen.
Openbaring 17:11
het beest, dat was en niet is,
die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve.
Openbaring 20:2
hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;
Antichristos (5x), G500
in plaats van- of evenals Christus,
de tegenstander (of tegenstander) van de Messias
   uit G473 (anti) en G5547 (Christos) SV: antichrist
1 Johannes 2:18,22 Laatste dagen / tijden
Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt,
[zo] zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.
Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus?
Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.
1 Johannes 4:3
En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet;
maar dit is [de geest] van den antichrist, welken [geest] gij gehoord hebt, dat komen zal,
en is nu alrede in de wereld.
2 Johannes 1:7
Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen,
die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is.
Deze is de verleider en de antichrist.