Legenda
Gnorizo, G1107, 25x = 1. bekend maken. 2. (niet vrijblijvend) om te weten.
Lukas 2:15
En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.
Johannes 15:15
Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet;
maar Ik heb u vrienden genoemd;
want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt.
Johannes 17:26
En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken;
opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.
Handelingen 2:28
Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt;
Gij zult mij vervullen met verheuging door Uw aangezicht.
Romeinen 9:22,23
En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken,
met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid; En
opdat Hij zou bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid
over de vaten der barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid?
Romeinen 16:26
Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;
1 KorinthiŽrs 12:3
Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt,
Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen,
Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest.
1 KorinthiŽrs 15:1
Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb,
hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;
2 KorinthiŽrs 8:1
Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God,
die in de Gemeenten van MacedoniŽ gegeven is.
Galaten 1:11
Maar ik maak u bekend, broeders,
dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.
EfeziŽrs 1:9
Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen,
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.
EfeziŽrs 3:3
Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid,
EfeziŽrs 3:5
Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt,
gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;
EfeziŽrs 3:10
Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;
EfeziŽrs 6:19
En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;
EfeziŽrs 6:21
En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat; en wat ik doe, dat alles zal u Tychikus,
de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heere, bekend maken;
Filippensen 1:22
Maar of te leven in het vlees, hetzelve mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.
Filippensen 4:6
Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles,
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
Kolossensen 1:27
Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;
Kolossensen 4:7
Al mijn zaken zal u bekend maken Tychikus, de geliefde broeder, en getrouwe dienaar, en mededienstknecht in den Heere;
Kolossensen 4:9
Met Onesimus, den getrouwen en geliefden broeder,
dewelke uit de uwen is; zij zullen u alles bekend maken, wat hier is.
2 Petrus 1:16
Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.