Legenda
Energeia, G1753, 8x = doeltreffend inzetten (van energie).
 
Energema, G1755, 2x = effecten. Pathema, G3804, 16x
1. iets ondergaan, dwz ontberingen of pijn
2. (subjectief) een emotie of passie
1Kor 12:6
En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.
1Kor 12:10
En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie;
EnergieŽn, G1756, 3x = actief, operatief, Engels: effectual, powerfull
1 KorinthiŽrs 16:9
Want mij is een grote en krachtige deur geopend, en er zijn vele tegenstanders.
Filemon 1:6
Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worde in de bekendmaking van alle goed,
tabhetwelk in ulieden is door Christus Jezus.
HebreeŽn 4:12
Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.
Energeo, G1754, 21x = actief en efficiŽnt zijn. (ergens 'in'werken)

MattheŁs 14:2; Marcus 6:14

En zeide tot zijn knechten: Deze is Johannes de Doper;
tabhij is opgewekt van de doden, en daarom werken die krachten in Hem.

Romeinen 7:5
Want toen wij in het vlees waren,
tabwrochten
de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden,
tabtabom den dood vruchten te dragen.
1 KorinthiŽrs 12:6
En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.
1 KorinthiŽrs 12:11
Doch deze dingen alle werkt ťťn en dezelfde Geest,
tabdelende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.
2Kor 1:6
Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, hetwelk wij ook lijden; hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid;
2Kor 4:12
Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in ulieden.
Galaten 2:8
(Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis,
tabDie wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen);
Galaten 3:5
Die u dan den Geest verleent, en krachten onder in u werkt,
doet Hij dat uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?
Gal 5:6
Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid,
tabmaar het geloof, door de liefde werkende.
EfeziŽrs 1:11
Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;
EfeziŽrs 1:20
Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt;
EfeziŽrs 2:2
In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;
EfeziŽrs 3:20
Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,
Filippensen 2:13
Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.
Kolossensen 1:29
Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.
1 Thessalonicensen 2:13
Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.
2 Thessalonicensen 2:7
Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht;
alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, verwachting van Heer Jezus
totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. .
Jakobus 5:16
Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt;
tabeen krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.