Legenda
Diábolos, G1228, 38x, de verzoeker
1. hij, zij die verdeeld
2. een lasteraar.
3. (speciaal) Satan (dooreenwerper).
pentagram, teken van satan.Chaldeeuwsbetekent ..: satan = aanklager

Hebreeuws: satan = tegenstander
bergo.a. Mattheüs 4:1; Lukas 4:13
Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn,
om verzocht te worden van den duivel.
Mattheüs 13:39
En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel;
en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen. uitroep
Mattheüs 25:41
Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn:
Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur,
hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. [Matth 25:41; 2Petr 2:4; Jud 6]
Lukas 8:12
En die bij den weg bezaaid worden, zijn dezen, die horen;
daarna komt de duivel, en neemt het Woord uit hun hart weg,
opdat zij niet zouden geloven, en alig worden.
Johannes 6:70; Johannes 13:2
Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En een uit u is een duivel.
Johannes 8:44
Gij zijt uit den ''vader den duivel'',
en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne,
en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem.
Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen;
want hij is een leugenaar, en de ''vader derzelve leugen''.
Handelingen 10:38
Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht;
Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen,
die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem.
Handelingen 13:10
O gij kind des duivels, vol van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid,
zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren?
Efeziërs 4:27
En geeft den duivel geen plaats.
Efeziërs 6:11
Doet aan de gehele wapenrusting Gods,
opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
1 Timotheüs 3:6
Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle.
1 Timotheüs 3:7
En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen, die buiten zijn,
opdat hij niet valle in smaadheid, en in den strik des duivels.
1 Timotheüs 3:11
De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteressen, wakker, getrouw in alles.
2 Timotheüs 2:26
En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.
2 Timotheüs 3:3
Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden,
Titus 2:3
De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt,
dat zij geen lpentagram, teken van satan.steressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende,
maar leraressen zijn van het goede;
1 Petrus 5:8
Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw,
zoekende, wien hij zou mogen verslinden;
1 Johannes 3:8
Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne.
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.
1 Johannes 3:10
Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar.
Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft,
Openbaring 12:12
Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont!
Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen,
en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.
Openbaring 20:2; 12:9
En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;
Daimonizomai, G1139, 13x te worden bezeten door een demon.
o.a. Mattheüs 4:24
En Zijn gerucht ging van daar uit in geheel Syrië;
en zij brachten tot Hem allen, die kwalijk gesteld waren,
met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde,
en van den duivel bezeten, en maanzieken en geraakten; en Hij genas dezelve.
Mattheüs 8:16
En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht,
en Hij wierp de boze geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren;
Mattheüs 8:28
En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesenen,
zijn Hem twee, van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven,
die zeer wreed waren, alzo dat niemand door dien weg kon voorbij gaan.
Mattheüs 8:33
En die ze weidden, zijn gevlucht; en als zij in de stad gekomen waren,
boodschapten zij al deze dingen, en wat den bezetenen geschied was.
Johannes 10:21
Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden eens bezetenen;; kan ook de duivel der blinden ogen openen?
Daimonion, G1140, 60x  in 52 verzen
1. een demonisch wezen.
2. (bij uitbreiding) een halfgod.
o.a. Mattheüs 7:22
Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd,
en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
Mattheüs 9:34
Maar de Farizeën zeiden: Hij werpt de duivelen uit door den overste der duivelen.
Mattheüs 10:8; Lukas 9:1
Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit.
Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet.
Marcus 1:34
En Hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren;
en wierp vele duivelen uit,
en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden.
Marcus 7:26
Deze nu was een Griekse vrouw, van geboorte uit Syro-Fenicië;
en zij bad Hem, dat Hij den duivel uitwierp uit haar dochter.
Marcus 16:17
En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:
in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.
Lukas 4:33
En in de synagoge was een mens, hebbende een geest eens onreinen duivels;
en hij riep uit met grote stemme, En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil, en ga van hem uit.
En de duivel, hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen.
Lukas 4:41
En er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende:
Gij zijt de Christus, de Zone Gods!
En hen bestraffende, liet Hij die niet spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.
Lukas 7:33; Mattheüs 11:18
Want Johannes de Doper is gekomen, noch brood etende, noch wijn drinkende;
en gij zegt: Hij heeft den duivel.
Lukas 8:2; Marcus 16:9
En sommige vrouwen, die van boze geesten en krankheden genezen waren,
namelijk Maria, genaamd Magdalena, van welke zeven duivelen uitgegaan waren;
Lukas 8:30
En Jezus vraagde hem, zeggende:
Welke is uw naam? En hij zeide: Legio. Want vele duivelen waren in hem gevaren.
Lukas 9:42; Mattheüs 17:18
En nog, als hij naar Hem toekwam, scheurde hem de duivel, en verscheurde hem;
maar Jezus bestrafte den onreinen geest, en maakte het kind gezond, en gaf hem zijn vader weder.
Lukas 9:49; Marcus 9:38
En Johannes antwoordde en zeide:
Meester! wij hebben een gezien, die in Uw Naam de duivelen uitwierp,
en wij hebben het hem verboden, omdat hij U met ons niet volgt.
Lukas 10:17
En de zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende:
Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam.
Lukas 11:14
En Hij wierp een duivel uit, en die was stom.
En het geschiedde, als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak;
en de scharen verwonderden zich.
Lukas 11:15
Maar sommigen van hen zeiden:
Hij werpt de duivelen uit door Beëlzebul, den overste der duivelen.
Hij antwoorde en zei: Hoe kan satan, satan uitwerpen?   
Lukas 11:18; Mattheüs 12:24; Marcus 3:22
Indien nu ook de satan tegen zichzelven verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan?
Dewijl gij zegt, dat Ik door Beëlzebul de duivelen uitwerp.
En indien Ik door Beëlzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze uw zonen uit?
Daarom zullen dezen uw rechters zijn. Maar indien Ik door den vinger Gods de duivelen uitwerp,
zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.
Lukas 13:32
En Hij zeide tot hen: Gaat heen, en zegt dien vos:
Zie, Ik werp duivelen uit, en maak gezond, heden en morgen, en ten derden dage worde Ik voleindigd.
Johannes 7:20
De schare antwoordde en zeide: Gij hebt den duivel; wie zoekt U te doden?
Johannes 8:48
De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem:
Zeggen wij niet wel, dat Gij een Samaritaan zijt, en den duivel hebt?
Johannes 8:49
Jezus antwoordde: Ik heb den duivel niet; maar Ik eer Mijn Vader, en gij onteert Mij.
Johannes 8:52
De Joden dan zeiden tot Hem: Nu bekennen wij, dat Gij den duivel hebt.
Abraham is gestorven, en de profeten; en zegt Gij:
Zo iemand Mijn woord bewaard zal hebben, die zal den dood niet smaken in der eeuwigheid?
Johannes 10:20
En velen van hen zeiden: Hij heeft den duivel, en is uitzinnig; wat hoort gij Hem?
Handelingen 17:18
En sommigen van de Epikureische en Stoische wijsgeren streden met hem; en sommigen zeiden:
Wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden:
Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden; omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde
Handelingen 19:13
En sommigen van de omzwervende Joden, zijnde duivel bezweerders,
hebben zich onderwonden den Naam van den Heere Jezus te noemen over degenen,
die boze geesten hadden, zeggende: Wij bezweren u bij Jezus, Dien Paulus predikt!
1 Korinthiërs 10:20
Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren, en niet Gode;
en ik wil niet, dat gij met de duivelen gemeenschap hebt.
1 Korinthiërs 10:21
Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken, en den drinkbeker der duivelen;
gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen.
1 Timotheüs 4:1
Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof,
zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,
Jakobus 2:19
Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.
Judas 1:9
Maar Michaël, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen [hem] voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u!
Openbaring 9:20
En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen; en de gouden, en zilveren, en koperen, en stenen, en houten afgoden, die noch zien kunnen, noch horen, noch wandelen;
Daimoniodes, G1141, 1x = demon-achtige, duivels.
Jakobus 3:15
Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels.
Daimon, G1142, 5x = een demon of bovennatuurlijke geest (van een slechte aard).
Mattheüs 8:31; Marcus 5:12
En de duivelen baden Hem, zeggende:
Indien Gij ons uitwerpt, laat ons toe, dat wij in die kudde zwijnen varen.
Lukas 8:29
Want Hij had den onreinen geest geboden, dat hij van den mens zou uitvaren;
want hij had hem menigen tijd bevangen gehad;
en hij werd met ketenen en met boeien gebonden, om bewaard te zijn;
en hij verbrak de banden, en werd van den duivel gedreven in de woestijnen.
Openbaring 16:14
Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods.
Openbaring 18:2
En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende:
Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;