21 brieven Legenda
In het Woord is de Heere zelf (aan) het Woord.

Tijdlijn gelieerd aan de Bijbel
 
God is ...
Heer Jezus is ...
Gods Geest is ...
het Woord is ...
de mens is ...
pentagram, teken van satan.   satan is ...
Hier wordt getracht om het Evangelie chronologisch weer te geven.
Mattheüs, Markus en Lukas worden de synoptische genoemd.
in de horizontale lijnen komen de issues gelijktijdig voor

kleuren en lettertypes zijn dezelfde issues in een andere volgorde.

 vette woorden geven een flip-over

betekent .. = betekent: ...,  zoon van = zoon van ... ,   = verwijst naar ...

alig = gelukkig, alig = behouden

Vanaf Mt.16:21, Mk.8:31 en Luk.9:21 is het richting Jeruzalem


Koningschap van Christusbetekent ..  Dienstknecht Christus (de) Mens Christus Christus is God - 'IK BEN'
over: Koninkrijk der hemelen en  het Evangelie Koninkrijk Gods Inleiding
    Aanhef (1:1) in de te𝕄pel
    Johannes verkondigd (1:5) Gabriëlbetekent .. bij het reukaltaar
  6 maanden om te bekeren (1:17)  
de Beloofde   Jezusbetekent .. geannonceerd  
  aan de begenadigde biblia te Nazarethbetekent .. berg chriti
pdf Zoon van Abrahambetekent ..   Maria bezoekt Elizabetbetekent .. Inleiding
Zoon van Davidbetekent ..   Lofzang van Mariabetekent .. (1:46)  
Inleiding  geboorte van de doper (1:57)  
3 x 14 geslachten    tong los
de Eerst- Eniggeboren

Hij die zegt:"Voorwaar" (Amen)

waarom (niet) gekomen?
Zijn Vaders wil te doen
Die Mij gezonden heeft 36x
trouwerij J&M Lofzang van Zacharíasbetekent .. (1:67-80)
Genesis: Jezus Christus (1) ↓ meer dan 140 KM ↑ 
Efrathabetekent .. Bethlehembetekent .. - Judeabetekent ..
Gebod Augustuswereld (2:1)
naar en in Bethlehembetekent ..
De Koning geboren  (1:18-25) volheid der tijds Jezus in kribbe in doeken (2:7)
I/Emmanuël    De herders en de engelen (2:8)
8 dagen oud → Besnijdenis van Jezus (2:21)  
(in OT) na 40 dagen in Jeruzalembetekent .. offer gaven (duifjesduifjes)  
De wijzen uit het Oosten (2:1) Simeonbetekent .. en Annabetekent .. (2:25) in den beginne
het vlees geworden Woord (1:1)
3 geschenken in het huis
Jozefbetekent .. vlucht naar Egypte (2:13)
kindermoord (2:16)
dood van Herodes de Grote
terugkeer uit Egypte (2:19)
Jozef woonde te Nazarethbetekent .. (2:23)
← met mirre
 
binnen 2 jaar
← 4 v.C.
↨ 33 jaar
jesaja 29 n.C. →
Simeon's lofzang
licht - duisternis
 
  op gaan naar het Pascha
  Jezus 12 jaar (2:41-52
stem des roependen
in de woestijn
Het Licht der wereld (1:3)
tot het Zijne
kinderen  Gods (1:12)     
genade  voor  genade (1:16)
de Wet vs Christus (1:17)
Johannes doopte (3:1) alle Joden ter bekering (1:1) Johannesbetekent .. ~ Heródes/ias (3:19) van God gezonden doper (1:6)
Jezus 1e doop (3:13-17) Doop van Jezus (1:9) Jezus gedoopt (3:21 te Beth-ábarabetekent .. Zie het
Deze is  Mijn Zoon,  Mijn Geliefde / welbehagen heb omtrent Zijn 30e jaar Die met den Heiligen Geest doopt
De verzoeker bij Jezus! (4:1)
↑in de heilige stad
40 dagen in de woestijn  naties der wereld aangeboden (4:1)
↑in Jeruzalem
berg
over de Jordaanbetekent ..
pentagram, teken van satan.     ontmoeting 1e discipelen  (1:35)
    pdf naar Galiléa (1:43-51)
  Zoon van God
Adam ↔ Jezus
(Lukas 3:23-38)
Geslachtsregister
Filippusbetekent .. van Bethsaidabetekent ..
 vlg MIJ!  + Natanaëlbetekent ..
 
1De bruiloft te Kanabetekent .. (2:1-12)
in Galiléa
mayem
Zijn ure was nog niet gekomen
  af naar Kapérnaümbetekent ..
       ↓ meer dan 150 KM ↑ 
    Jeruzalem embleem    1e  te۩۩pelreiniging (2:13-25)
    in drie dagen   3 dagen
  het Pascha 
      wederom geboren moet!→ Gesprek met Nicodémusbetekent ..(3:1/10)
weder, uit Geest geboren
    Farizeeërbetekent .. geloof in Hem = eeuwige leven
  door Hem ehouden Jezus + Johannes  dopende (3:22)
      te Enonbetekent .. bij Salimbetekent ..
    Johannes nóg niet gevangen
      bruidegom en Zijn vriend
verzegeld (3:27-36)
     Heer Jezus moest! → door Samaria, naar Galilea
      Jezus vermoeid te Sichar
 de ure is nu De Samaritaanse vrouw (4:5)
bergGerizim    2 dgn
Johannes overgeleverd (4:12)   de doper overgeleverd (1:14) Johannes in gevang 'IK BEN' Die met u spreek (4:26)
licht Jezus in Galiléabetekent ..(4:13)
in Zebulonbetekent ..en Naftalibetekent ..
woonde te Kapérnaümbetekent .. ← begin prediking en leerde Hij Jezus' spijs (eten) (4:31)
← (Jes 8:23; 9:1) Koninkrijk Gods is nabij! De oogst en de werklieden (4:35)
vissers van mensen (4:18) 1e volgelingen (1:15) terstond en geloof het Evangelie 2 zoon van koninklijke [hoveling]
Hij genezing ze allen (4:23-25) vlg MIJ! (1:17) genezen van koorts (4:46-54)
te Kanabetekent .. in Galilea
1e bergrede: alig.zijn. (5:1)
het zout  der aarde (5:13)
het licht der wereld (5:16)
vervulling der wet en profeten
Verzoening (5:21-26)
Echtbreuk (5:27)
ergert u uw hand? sla hem af!
Ja is ja, neen is neen (5:37)
haat en liefde (5:43-48)
Aalmoezen in 't verborgene (6:1)
Bidden, ''onze Vader'' (6:5)
 (Luk.11)  
 
 
boeken Tenach
Amen
 
 uw Vader weet het, 
 eer gij Hem bidt
tand zie ook: anti
← Zijt niet bezorgd 
Jezus te Názarethbetekent .. eerst geprezen
 
Heer Jezusbetekent .. uit Jesaja 61 (4:16)

wilden Hem van de steilte werpen
volgden Hem
en Hij genas ze allen
want God was met Hem
Bijbelboeken
het Vasten (6:16)      
Welke  schat vergaderen (6:19)    
lamp vh lichaam, het oog (6:22) parabels  Heere, Heere
Bezorgdheid (6:26-34) mammon    musjes    
glkn: de balk en de splinter (7:1) oordeel     begin  
de nauwe weg (7:13) (Luk13:22)
vvalselse profeten zijn wolf schaap
Bid tot de Vader
pijl leerde als macht hebbende 
   
glkn: de boom zijn vrvruchtucht (7:16)   zoek   
glkn: Het huis op Petra, is Rots (7:24-29) ← een iegelijk die hoort en doet     
Reiniging melaatse (8:1) Lepra      
↓ een geraakte 
De knecht v/d hoofdman
 
te Kapérnaümbetekent .. (8:5-13) ontzet over Zijn leer daalde af naar Kapérnaüm  
onze krankheden Onreine geest in synagoge (1:23) onreine duivel (4:33)  
De koortsige  schoonmoeder   van Simonbetekent .. genezen (1:29) In het huis van Petrusbetekent .. (4:38)  
   predikende  te Galiléabetekent .. (4:42-44)  
genezing wierp onreine geesten uit Jezus zat op het meer (Mat 12, Mar 4) ← te Gennesaretbetekent ..
en genas bezetenen 1e wonderbare  vis vangst (5:1) meer, zee van ...
   vlg MIJ! (8:19) verlieten alles om
mensen te vangen
  stilt de zee 1e (8:23)
wierp vele duivelen uit,
liet duivelen niet toe te spreken,
omdat zij Hem kenden.
 
2 Gergeseense
bezetenen (8:28-34)
   
   
zwijnen (Mark 5, Luk 8)
 
voer over tot in Zijn stad (9:1) 1 melaatse gereinigd (1:40-45) Reiniging melaatse (5:12) Lepra
Wat is lichter te zeggen? (9:4)   of .. STA OP! en wandel! (2:1)      een geraakte via het dak (5:17) ← wat overdenkt gij?
Matthéüsbetekent .. geroepen: volg MIJ (9:9) Roeping Levi de tollenaar (2:14) Opweg, roeping Levibetekent .. (5:27) ← die ziek zijn
Het vasten (9:14) gekomen voor zondaren (2:17)  Het vasten (5:33)
ongevold laken   aangezet op een oud kleed een nieuwe lap op een oud kleed
glkn: nieuwe wijn (9:16-17) glkn: nieuw kleed en wijnzak glkn: nieuwe zakken (5:37-39) uitroepteken, dus opgelet!  
dochter van overste opgewekt
12 jaar vloeiende ehouden
Lev 15    
2 blinden genezen (9:27)      
stomme bezetene genezen, genezing    
grote oogst / weinig arbeiders (9:30)
zag geen (9:36-38)    
12  gekozen en gezonden (10:1)
verloren schapen van het huis Israëls
afstoffen, tussen wolf schaap
Geneest kranken; reinigt melaatsen; wekt doden op; werpt duivelen uit. 
Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. ook in Mark 6 & Luk 9
 
voorzichtig gelijk de slangen
zijt niet bezorgd (10:17) musjes
Jezus brengt 't zwaard en
  tweedracht (10:34-42)
vrogeng Johannes in gevang
 
Vreest Dien, Die ...! (Luk.12)
   
Jezus over 'de doper' (11)      
glkn:kinderen op de markt (11:16) ← over dit geslacht    
   

Jeruzalem embleem   
wellicht Pinksteren te Bethesdabetekent .. (5:1)
3 genezing van kranke (38)
    STA OP! weer op een sabbatdag
   
3 onboetvaardige steden
Juk van Christus (11:25-30)
←alle dingen zijn Mij overgegeven
zondig niet meer
op hét feest der Joden
Jezus en de sabbat (12:1-8) door 't gezaaide aren Jezus en de sabbat (6:1  
  David en toonbroden (2:24-28)    
man met dorre hand (12:9, 1Kon 13:4) op sabbat geoorloofd? (3:5) hersteld op een andere sabbat (6:6)   (5:16)   Eer de Zoon (5:23)
zochten Hem te doden niet alleen den sabbat brak, maar ook zeide, dat God Zijn eigen Vader was, Zichzelven Gode evengelijk makende
profetie vervuld   (12:17) (3:13)  Klom op de berg om te bidden  (6:12) geen oordeel voor gelovigen
Ziet, Mijn Knecht, Mijn Beminde
 (3:14)   12 gesteld  (6:13) opstanding voor allen (5:28)
Welken Ik verkoren heb (die) van Mij getuigt (5:31)
Jezus  Beëlzebulbetekent .. (12:22) zeiden schriftgeleerden (3:22) Onderzoekt de Schriften (5:39-47)
Alle zonde te vergeven   lastering Heilige Geest nooit! Hij genezing ze allen (6:19) Zoek God!de Tenach
(is zo nabij!)
wie met Mij niet vergadert,
die verstrooit.
bomen en vrvruchtuchten (12:33)
uit goede/boze schat
Het teken van Jonabetekent .. boos geslacht
Terugkeer onreine geest (12:43)
   
 
 
 
←adderengebroedsels
pentagram, teken van satan.
(Luk.11:24)
meer dan Salomo is hier!
Rede op vlakke plaats
alig zijt gij, armen (6:20)
    wee u, gij rijke  
Hebt uw vijanden lief  (6:27,35)
glkn: een blinde leiden (6:39)
glkn: de balk en de splinter (6:42)
Bomen en haar vrvruchtuchten (6:43)
goede/kwade schat des harten (6:46)
Heere, Heere
glkn: wijze/dwaze bouw (6:48-49)
Petra, is Rots
 
verblijdt u  
 
oordeelt niet
   
 
 goed en kwaad
     
   (Mt.8:8) → dienstknecht v/d hoofdman
te Kapérnaüm (7:1)
Krank zijnde
    ééngeboren zoon te Naïn
opgewekt (7:11)  STA OP!
 
  vrogeng van Johannes (7:15)
reinigt melaatsen;
kreupelen wandelen
werpt duivelen uit. 
en over de doper (7:24)
bij Simon de Farizeërbetekent .. in huis
Jezus's voeten gezalfd / zondares
glkn: 2 hadden schuld, 500/50
kwijtgescholden
ga heen in vrede (7:36-50)
tegen de wetgeleerden &
Farizeeënbetekent ..
   
 
De familie van Jezus (12:46-50) Mijn broer en zuster?(3:31-35) vrouwen die Jezus volgden (8:1) Mariabetekent .. Johannabetekent .. en Susannabetekent ..
Jezus zat op de zee de    stond op den oever (4:1) (Luk 5)  
glkn: 100, 60, 30 voud (13:2) glkn: van Eén zaaier (4:4) glkn: dit zaad is het Woord (8:4)
Waarom Hij in glkn: sprak (13:10) Waarom Hij in glkn: (4:10)  
uitleg: van het  goede zaad (13:18) goed en kwaad uitleg: van het zaad (8:11)
  glkn: van de kaars (4:21) glkn: onder bed (8:16)
glkn: 't ingezaaide onkruid (13:24) glkn: van zaad in de aarde (4:26)
glkn: mosterdzaad en het zuurdeeg glkn: mosterdzaad (4:30)  
vanaf de grondlegging der wereld   die de wil van God doet! (8:19)  
in huis de verklaringen
uitleg:van het onkruid (13:36)
glkn: schat in akker (13:44)
glkn: parel van grote waarde
glkn: vissen net met goede en kwade
glkn: schriftgeleerde's schat (13:52)


   
 
de zee van ... Galilea, welke is Tiberias
 (Mt.8:23) → Jezus sliep (4:35-41) , straft de wind tot stilte op het meer (8:22)
(Mt 8:34) baden dat Hij wegging → Legio duivels in zwijnen (5:1) in afgrond te Gadara (Garderenen)
← Wie De Zone Gods / Davids  
wél her- er
kenden
  die met onreine geesten  was bezeten  
    overgevaren (5:21) weer naar huis  Jezus over zee van . Tibérias  (6:1)
(Mt 9:18) → d.v. Jaïrusbetekent .. Talitha opgewekt STA OP!, 12 jaar vloeiende vrouw (gesel) Lev 15         ↑ van Galilea
Jezus in Zijn Vaderland (13:54-58)
Jezus te Názareth veracht (6:1)    
was al eerder gebeurd   ↓ 12 apostelen, 2+2 (6:7) afstoffen (9:1)  
Joh. de doper onthoofd (14:1) op verjaardag (6:21) die zei: Wie is die Jezus? (9:9) Pascha was nabij
tot hier de wet De 12 wedergekeerd (6:30) te Bethsaidabetekent .. de 12 terug (9:10)
4  1e   spijziging (14:19) op woeste plaats op gras (6:31) ogen der ± 5000 (9:13) met 5 broden & 2 vissen op de berg (6:3)
op de berg alleen (14:23) te Bethsaidaom te bidden (6:46) pijl zag geen Jezus alleen op de berg (6:15)
4e wake, stadiën (14:31) IK   BEN' stilde de zee (6:51 (Ps.)   5Jezus wandel op de zee (6:21)
vele  (14:34-36) Bethsaida te Gennesaret (6:53-56) Jezus te Kapérnaüm
glkn: Reinheid handen  (15:1 toilet twist met Farizeeënbetekent .. (7:1) ← Jezus' strijd tegen traditie!
  ontreinigt de mens    lip verering (7:15) pijl  korban   Misjna Werkt om spijs die blijft! (6:26)
blinde leidslieden leiden  (15:14) zeker gedood  
Kananese vrouw (15:21)
bezeten dochter brokjes
Syro-Fenicische Griekse (7:24)
   met onreine geesten 
Tyrus en Sidon ↑ door Dekapolis
 voor de hondekens ↑     uit 
  Effatha! 1 dove (7:31-37)      
bij zee Galilea (15:29-39)        
 2spijziging: 7 broden & weinige vissen  der 4000 (8:1-9) brood en vis   het werk Gods (6:29)
naar Magdalabetekent ..  Laatste dagen / tijden
 opwekke ten jongsten dage 
verhrde harten
Hem verzoekende
  2x niemand kan tot Mij komen,
tenzij dat de Vader hem trekke
Jezus weigert een teken (16:1) boos geslacht  naar Dalmanuthabetekent ..   dummyuit den hemel
Waarschuwing zuurdesem (16:5) Waarschuwing zuurdesem  Jezus: "Geloof (in) Mij"→ 'Ik Ben' het Brood des levens (6:48)
 naar Bethsaida   Mijn vlees hetwelk Ik geven zal 
Jezus te Kapérnaüm
  blinde genezen betekent ..(8:22)   Jezus door veel discipelen verlaten
belijdenis van Simonbetekent .. (16:13) te Cesarea Filippi (8:27) Petrusbetekent .. Christus Gods (9:18)   Gij zijt 'de Christus' (6:66-71)  
Petra, is Rots         Jezus gebood hun scherpelijk  niets te zeggen Na dezen in Galileabetekent ..
   
Ongeloof broeders van Jezus (7:1)
Meningsverschillen Joden (7:10)
in Jeruzalembetekent .. Loofhuttenfeest
Het water des levens (7:37)
op het slotfeest,    wie dorst
Nikodemus verdedigd (7:45-53)
    7e maand
   
     's nachts op de Olijfberg overspelige vrouw (8:1)
schreef 2x in de aarde
zonder zonde
      zondig niet meer
      'IK BEN' het der wereld (8:12)
    Zijn ure nóg niet →
 
  indien Ik ook oordeel,  
  Mijn oordeel is waarachtig 
     bewaar/blijf in Mijn Woord gij zult in uw zonden sterven
    Abrahams kinderen (8:30)
     vrijgemaakt van... uit den vader den duivel (8:44)
zochten Hem te doden (8:58-59)
   
 
uitroepteken
 
 
eer Abraham 'BEN IK'
    6Blindgeborene te Siloam (9:1)
    'Ik Ben' Die met u spreekt (9:37-41)
    glkn: door- niet door de Deur (10:1)
 in/uit gaan 'Ik Ben' de Deur (10:7)   schapen
    'Ik Ben' gekomen om ...    ↓Ps 23
     andere herders 'Ik Ben' de goede
andere stal (10:11)
IK zal ze vergaderen
        overmits Ik Mijn leven afleg  
     Zijn Vaders gebod → macht om wederom te nemen 
  9e maand feest te۩۩pelwijding (10:22)
wilden Hem doden (10:32-42)
  te Beth-ábarabetekent .. over de Jordaanbetekent ..
± 15 stadiën wiki naar Bethaniëbetekent .. (11:1)
Maria,  zonder licht, zo stoot u!
 
   krankheid  niet tot de dood → 7 wekt Lazarusbetekent .. (11:23)
    'Ik Ben' de Opstanding en het Leven
↓ vanaf nu ↓     moest naar ↓ Jeruzalem  
1e aankondiging (16:21-28) wederom opstaan (8:31-9:1) over het moeten lijden (9:21)
Heer Jezus bestraft Petrus:  ga achter Mij satanasbetekent ..    
neem uw kruis op, en vlg MIJ! en wat bate het mens als hij won en zichzelf verliest  
sommigen die hier staan,  zullen den dood niet smaken, totdat  zij het Koninkrijk Gods zullen zien

na 6   dagen na 8 dagen
   Verheerlijkt op hogenberg (17:1blinkende met Mozesbetekent .. en Eliasbetekent .. (9:2)  over Zijn uitgang (9:28)
de Geliefde, hoort Hem! (Jes 42)  over opstanding uit de doden pijltje Mijn Uitverkoren Zoon
Eérst Elias      + Pet, Jak, en Joh. pijltje niet over opstanding der doden
gebood hun ook hier ↑ niets over te zeggen ↑
2e aankondiging lijden (17:12) veel lijden en veracht (9:12)
  mosterd O, ongelovig geslacht  
Maanzieke knaap genezen (17:14) een stommen geest eruit (9:14) ééngeboorne onreine knaap (9:37) pijlverslagen over Majesteit Gods
3e aankondiging lijden (17:22) te Galilea leerde Zijn discipelen verstonden dit woord niet  (9:45) ← Legt deze woorden in uw oren
Jezus betaalt schatting vissen (17:24)  in Kapérnaüm ← onderweg naar Jeruzalem
De meeste in het hemelrijk (18:1) Wie is de eerste? (9:34) de minste onderu, die zal groot zijn ← in dorp van Samaritanen 


wees als een kind!  (18:4)
Wie tegen ons niet is,
          die is voor ons (9:40)
Jezus: vlg MIJ! (9:57-62)
aanwijzing van 72 (10:1)  
weinig arbeiders / grote oogst  wolf schaap
3 onboetvaardige steden (10:13)
de 72 wedergekeerd (10:17)
 Jezus' dankgebed (10:21)

 
 
bliksems
 
Alle dingen zijn
Mij overgegeven  →

barmhartige Samaritaan (10:29)
uw naaste?  (de WET)
  Maria en Marthabetekent .. 2x(1 ding Ps 27)  
Het gebed des Heeren (11:1)
(Matt.6)
zoek
 klopt
   
  
Wie met Mij niet is,→
die is tegen Mij      
glkn: de onbeschaamde vriend (11:8)
duivel uit een stomme (11:14)
Jezus  Beëlzebulbetekent ..
Godslasterende Farizeënbetekent .. (11:16)
Terugkeer onreine geest (11:24)
Het teken van Jonabetekent .. (Mt.12:38) boos geslacht
← door den vinger Gods
← wie zijn hof niet bewaakt 
← de koningin van het Zuiden
meer dan Salomo is hier!
 
  glkn: de kaars t.o.v. oog (11:33)  
  Strafrede farizeeën namen de der kennis weg
      6x Wee u     (11:37-54) bloeddrup van Abelbetekent .. tot Zacharia
    Waarschuwing hypocriet(12:1)  
    Vreest Dien, Die ...!  
    Hij die geen musjes vergeet (12:6)  
    lastering Heilige Geest!   Vrees Dien! (Mat.10)
    wacht u van  gierigheid (12:13)  
  glkn: de rijke dwaas (12:16) 
    Opwekking tot onbezorgdheid  
    schat vergaderen  
    glkn: Weest waakzaam! (12:35)  
getrouwe/ontrouwe  rentmeester
    Jezus brengt en verdeeldheid  
    De tekenen des tijds! (12:54-59) met een doop gedoopt 
    Boeteprediking van Jezus (13:1) ← toren van Siloam
glkn: de onvruchtbare vijgeboom
    vrouw lostgemaakt (18j.) op sabbat krank
  glkn: mosterdzaad en zuurdeeg
    De enge poort (13:22) (Mt.7:13)
Heere, Heere
onderweg naar Jeruzalem
    Waarschuwing voor ← wening en knersing
  ten derden dage  (13:31) moest naar Jeruzalem
Jezus zeide;
OordeelkipJeruzalem (13:42-35)
Genezing waterzuchtige op sabbat
glkn: zitplaats genodigden (14:7)
Vermaning tot ootmoed  (14:11)
glkn: het grote  avondmaal (14:16)
alles, nu gereed
glkn: over bedachtzaamheid (14:25)
wie niet haat vader en moeder,
Het zout der aarde (14:34-35)


← tegen de wetgeleerden &
Farizeeënbetekent ..
 
Rede tegen murmureerders
glkn: 1/100 verloren schapen (15:1)
glkns 1/10 verloren penning (15:8)
glkns 1/2 verloren zoon (15:11-32)
blijdschap in  de hemel
zwijnen
  onrechtvaardige
rentmeester   (16:1)
mammon
pijl kinderen des Lichts
rentmeester-schap
Het gezag der wet (16:14)
echtscheiding (16:18) (Mt 5:31)
 
boeken Tenach glkn: de 3e rijke in pijn  
verneder als een kind!  (18:4) aan die in Mij geloven (9:42) arme Lázarusbetekent .. (16:19-31)    
Waarschuwing → ergernis (18:6) ergert u uw hand? sla hem af! molensteen bij ergeren (17-1)   mosterd
afgedwaalde (100e) schaap (18:12) Griekse letters Vergeef zo gevraagd: 7x /dag
Heer en knecht (17:7)
 
waar hun worm niet sterft 
Het zout der aarde (9:49-50)
 
 STA OP! 10 melaatsen genezen (17:11) ← onderweg naar Jeruzalembetekent ..
    Over de komst; Koninkrijk Gods ← door Samaria en Galilea
Als een broeder zondigt  (18:15) ons midden I/Emmanuël  4ex; Hij moest lijden (17:25) bliksems
vergeef   70 7's    (18:16) glkn: als toen met Noachbetekent .. en Lotbetekent ..
glkn: onbarmhartige knecht glkns2 op 1 bed /de molen  
vergaf zelf niet (18:23-35) glkns2 op de akker (17:30-37)  
uit Galilea, over de    Jordaanbetekent .. in Judea uit Perea glkn: onrechtvaardige rechter (18:1) ← Volhardt in gebed!
vrouw te verlaten? (19:1)    Hem verzoekende  (10:1)   10 glkn: farizeeër en tollenaar (18:9) pijl nog het geloof te vinden?
Essenen  wiki   ↑ scheidbrief in huis de verklaringen wees mij zondaar genadig
Jezus zegent kinderen (19:13) gelijk een kindeke (10:13) laat de kindekens tot Mij Jezus', altijd verhoord! (11:42)
rijke jongeling schat (19:16) camel Goede Meester | beminde (10:17) overste, 1ding nodig zochten Hem te doden
      profetie  Kajafas (11:47-57)
  Belofte aan die 11: 12 tronen  100-voud weder (10:28) Petrus: wij hebben alles verlaten  
      naar de stad Efraïmbetekent ..
Wie kan dan alig worden?          Bij de mensen is het onmogelijk, maar mogelijk bij God
glkn: 5x  arbeiders / wijngaard (20) niets on-mogelijk
5e aankondiging lijden (20:17) op-gaande naar Jeruzalem (10:32) verstonden het niet (18:31) ← naar Jeruzalem
vrouw van Zebedéüsbetekent .. (20:20-28) over de 2 zoon van Zebedéüs (10:35)    
Jericho uit 2 blinden (20:29-34) 1 blinde zoon van Timeüsbetekent .. Bartimeüsbetekent .. arme blinde nabij Jerichobetekent ..(18:35-43)
bij ingaan van de stad  (10:46-52) Jezus moest   
naar Zachéüsbetekent .. (19:1)   
6 dagen voor ..
      glkn: 10 ponden (ze meenden)
Voet-zalving  
van Jezus te Bethanië (12:1)
haat van Jericho's burgers (19:14)


op een ezelin (21:1) nabij Jeruzalem een veulen (11:1) nabij Beth-fagebetekent .. bij de Olijfberg den Heere tegemoet (OT)
  Hosanna   (21:5) Zone Davids! vanaf de Olijfberg (11:8-11) Intocht Jeruzalembetekent .. (19:41) palm takken (12:12)   
De vijgeboom verdorde terstond de andere dag bij Bethaniëbetekent .. Och, of gij ook bekendet mosterd
2e reiniging te۩۩pel (21:12) in Jeruzalem (11:15) 2e te۩۩pel reiniging (19:45-48) zochten Hem te doden
bidden zult ps 8 's morgens vroeg verdord (11:20) leerde  dagelijks in de te۩۩pel tegen Jezus
Doop van Johannes (21:23) Jezus' bevoegdheid (11:27) doop van Johannes (20:1-8)  
glkn: van de 2 zonen (21:28-32)   ouderlingen  ↓ dat zij 'verre  
glkn: de boze wijngaardeniers glkn: slechte landlieden (12:1) glkn: sloegen zelfs de Zoon!  
de verworpen steen (21:42-46) tot een hoofd des hoeks (12:10) de verworpen Hoeksteen (20:17) hoeksteen in Sion
glkn: Koninklijke  bruiloft (22:1)
alle dingen gereed
      overpriesters Hem verzoekende   
en ↑ stak hun stad in brand   God is niet 'een God'   der doden    de Joden
strikvraag Herodianen (22:15) des keizers  recht  (12:13) De cijnspenning (20:19)  
Sadduceën en de opstanding De God der levenden (12:18) 7 broers stierven, 1 vrouw (20:27) kinderen zonen Gods
verzoeking door wetgeleerde    (de WET)    waardig in d↑e eeuw  
Zoon van David (22:41-46) Davids Zoon en Heer (12:35)  Wortel van David (20:41) onder Zijn voeten
  8x Wee u      Farizeeënbetekent ..  (23)  Waarschuwing schriftgeleerden (20:46-47)  
adderengebroedsels leidslieden  camel hypocriet
oordeelkipJeruzalem (23:37-39) ganse leeftocht (12:41-44)
 2 van de weduwe  (21:1)
 
rede op de Olijfberg Uit die sierlijke te۩۩pel (13:1) rede over het einde  
voleinding der wereld (24:1) uitroep beginsel der smarten afbraak van te۩۩pel voorzegt
dit Evangelie (24:14) onder  al de volken (13:10) volhardt moet gebeuren, nog het einde niet
De grootste  verdrukking (24:15) gruwel der verwoesting (13:14) wee die in Judea zijn (21:20)
glkn: komst van Christus (24:23)    Pseudo profeten (13:22) vallende sterren op 't aardrijk
vvalselse   christussen (24:24) bliksems glkn: de dagen verkort (13:24) Jeruzalem's einde
IK heb het u voorzegd! de hemelen zullen bewogen worden
Als de dagen van Noachbetekent .. (24:36)
2 op de akker / de molen
bazuin! de zomer nabij + al de bomen
glkn: trouwe knecht (24:45-51) dit geslacht zal   geenszins voorbijgaan.
glkn: 5 wijze maagden (25:1) uit de vier winden    
glkn: 5 talenten   De heer des huizes komt ! De waakzaamheid (21:34)  
Het laatste oordeel (25:31) voor uitverkorenen (13:33-37) over zorgvuldigheden en
aan de minste (25:40-46) Waakt! welke wake? waardig geacht worden
6e aankondiging lijden+dood (26) zochten Hem te doden   Stervend tarwegraag (12:20) 
De maaltijd en (26:6) Hoofd-zalving te Bethanië (14:1)
een vrouw deed  een goed werk ↑   
in het huis van Simon een melaatse (Lepra)
  een stem uit den hemel (12:28)
's nachts op de Olijfberg(21:38) midden De Joden blijven verhard (12:37)
  'Ik Ben' een Licht (12:46-50)
      de Zijnen lief tot het einde (13:1)
Judas (26:14)    verraden door Judas (14:10) Het verraad van Iskariotbetekent .. (22:1) Jezus ging vanuit deze wereld
tot zulk één (26:18) Petrus en Johannes naar de kruikdrager De duivel in Iskariot (13:2)
Het laatste  Pascha (26:19)
in de opperzaal van  de herberg het Pesachbetekent .. (22:7) voetwassing door 'IK BEN' (13:4)
       6uur   laatste aankondiging lijden (22:15)  
Het eerste Avondmaal 12 uitverkoren, 1 duivel
Judas ontmaskerd (26:20) Ontmaskering van  Judas 12uur over Zijn verraadt (22:21) Ontmaskering van Judas (13:21)
1Kor 11:20-28 De ware eer (22:24) laatste rede na de bete
hetNieuwe Verbond Testament (26:26) Na de beker de lofzang (14:22)  Belofte aan die 11: 12 tronen  een nieuw gebod:  (13:34-38)
heb elkander lief !
Petrus gewaarschuwd (26:31) Petrus, 2x     (14:27)      Simonbetekent .. Simon 2x (22:32) Voorspelling vd verloochening
2 zwaarden (22:35) Jezus troost Zijn discipelen (14:1)
  'IK BEN' de Weg en de Waarheid
en het Leven en niemand komt
tot den Vader, dan door Mij
 
 eer het geschied is → Belofte: Heilige Geest
    een andere Trooster/Voorspraak
bidden zult Mijn vrede geef IK u
  IK ga heen (14:27-31)
onderzoek Gods Woord   'Ik Ben' de ware Wijnstok (15:1)
    Blijft in Mij→ De haat der wereld (15:18-16:4)
  werk van Heilige Geest
      Na droefheid, blijdschap (16:16)
    Nog veel te zeggen (16:20)
      De ure is nu!
de      Jezus is Overwinnaar (16:30-33)
   eer de wereld was → die Gij Mij gegeven hebt
eer en heerlijkheid  priesterlijk (17:1-26)
wordt geslagen vóór de grondlegging 🡕 over de beek  Kedronbetekent .. (18:1)
 in Gethsémanébetekent .. (26:36) Hoewel Hij de Zoon was!   ± van steen-worp (22:39) 
 3x in slaap, maar bidt 3x bidden, Abba, (14:32; 2Kor 13:4) 't gebed ver de  drinkbeker
vriend Judas (12 legioenen)  op de Olijfberg   Rabbi! Judas kust Jezus (22:47 'IK BEN'  zij vielen ter aarde
  Petrus hieuw een oor af   oor van Malchusbetekent .. (18:10)
 allen vluchtten (26:56)   aan satan: dit is uw ure pentagram, teken van satan. 
vvalselse getuigenKajafasbetekent .. (26:57) Jezus tegen Sanhedrin (14:53)     de Schrift  vervuld   Jezus bij Annas (18:12)
Petrus verloochend (26:69-75) Petrus bij het licht (14:66-72) Petrus 's van verre (22:54) verloochening in de kou (18:17)
naar Pontiusbetekent .. Pilatusbetekent .. (27:1) des doods schuldig  in de zaal   / huis des hogepriesters (22:63) Jezus tegen Kajafas (18:20)
zelfmoord  van Judas (27:3) 6uur voor den raad (22:66-71)
akker des bloeds (27:8)   vvalselse  getuigen, niet éénparig bepaald naar Gods wil.  
voor Pontius Pilatus (27:11) Pilatus; Zijt Gij Koning? (15:1) Jezus tegen Pilatusbetekent .. (23:1) Jezus bij Pilatus (18:28)
op den rechterstoel in het rechthuis   Wat is waarheid?    
    Jezus stil Heródesbetekent .. (23:8)  tot
Bar-abbas, of Jezus? (27:17) Kruis Hem! (15:6) Bar-abbasbetekent .. een doodslager (23:13) Jezus of Bar-abbas (18:39-40)
Vrouw / handwas Pilatus (27:24) zonder zonde       1Kor 2:8 gegeseld, Zie de Mens! (19:1)
Jezus bespot en weggeleid (27:27) Jezus weggeleid (15:16) onze Vorst naar Golgothabetekent ..(23:26) door Pilatus overgegeven (19:8)
Simonbetekent .. van  Cyrenebetekent .. over Via Dolorosa Weent niet over Mij voorbereiding grote sabbath
Golgotha, gal en edik (27:33) het lot / Zijn kleed (15:24)  9uur
de kruisiging (hand23:33)   Hoofdschedelplaats door het bloed aan het kruis
    2 moordenaars mee gekruist   spotten de Koning der Joden    1 kwaaddoener vond genade 2 anderen, met Hem gekruist
Petra, is Rots            2x azijn    voorhangsel    12uur   in duisternis (23:44) 3x Maria, het is volbracht!
Dood graven geopend (27:52 ELOÏ Jezus vlug gestorven 15uur gaf de geest aan het hout Bled en water uit Zijn zij (19:34)
2e  de hoofdman over 100: waarlijk, Deze was  1 dag     Gods Zoon / rechtvaardig! het is VOLBRACHT!
Begrafenis / Arimatheabetekent ..(27:57)   Prosabbaton  (15:42)  6uur in graf van rijke Jozefbetekent .. (23:49-56) Nicodemusbetekent .. mirre en aloë (19:38)
Het graf verzekerd (27:61-66) in de Petra, is Rots(15:43-47)  1 dag     de hel kon Hem niet houden de Heilige geen verderving
3e   (1 engel) (28:1) 1e der weken (jongeling)(16:1) De steen weg (2 mannen) (24:1) Hij moest opstaan (2 engelen) (20:1)
uit de graven verschenen (27:53 Mariabetekent .. Rabboni!(16:9)   6uur uit de doden | de 3e dag
ons wedergeboren
verscheen ~ Maria, nog duister
met vreze + grote blijdschap (28:8) wisten nog de Schrift niet
Verschijning 10 discipelen (20:19)
Wat de Joden verteld is (28:11) in een andere gedaante (16:12)     2 uit Emmaüsbetekent ..
2 Stadion wiki  (24:13)
↑ na 8 dagenhoop en zien
doop opdracht aan  de elf discipelen (16:16) "Vrede zij u' aan 11  (24:36) Jezus en Thomasbetekent .. (20:24)  ↓ NU!
geest heeft geen vlees en benen niet zien, toch geloven (20:27-31)
opende Hij hun verstand (24:45)
op deberg in Galiléabetekent .. (28:16-20) gezien aan 500 uitverkoornen  40 dagen (in OT) 8 3e verschijning  vissen

De gevangenis gevangen 
 
daar komt Hij strakjes weer!!

getuig Jeruzalembetekent ..Illyrikum? bij de zee van ... Tibérias (21:1)
Jezus en Petrus: hoed schapen
en volg gij MIJ (21:15)
vanaf de Olijfberg te Bethaniëbetekent .. opgenomenhemel (24:50-53) die van deze dingen getuigt (21:20)
En zij, predikten overal, en
  lang niet alles beschreven!  (21:25)
bevestigd het Woord → de Heere werkte mede (16:19-20) Lukas schreef ook Handelingen  
tot de voleinding der wereld door tekenen en wonderen