handelingen 21 brieven
Legenda Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13
logo wikipedia 2 Korinthe 1     vette woorden geven een flip-over

1:1 Paulus, een apostel van Christus Jezus, door den wil van God,
en TimotheŁsbetekent .. de broeder,
aan de Gemeente Gods, die te Korintheis
met al de heiligen, die in geheel Achaje zijn: 2

genade zij u en vrede van God, onzen Vader,
en den Heere Jezusbetekent .. Christus. 3
'Geloofd zij' de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus,
de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting; 4
Die ons vertroost in al onze verdrukking,
opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn,
door de vertroosting, met welke wij zelven van God vertroost worden. 5
want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons,
alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. 6
doch hetzij dat wij verdrukt worden,
het is tot uw vertroosting en zaligheid,
die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden,
hetwelk wij ook lijden;
hetzij dat wij vertroost worden,
het is tot uw vertroosting en zaligheid;

1:7 En onze hoop van u is vast, als die weten, dat, 
gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden,
[gij] ook alzo [gemeenschap hebt] aan de vertroosting. 8
want wij willen niet, broeders,
dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in AziŽ overkomen is,
dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht,
alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. 9
Ja, wij hadden al zelven in onszelven het vonnis des doods,

opdat wij niet op onszelven vertrouwen zouden, maar op God,
Die de doden verwekt; 10
Die ons uit zo groten dood verlost heeft, en nog verlost;
op Welken wij hopen, dat Hij ons ook nog verlossen zal. 11
alzo gijlieden ook medearbeidt voor ons door het gebed, bidden
opdat over de gave(n), door vele personen aan ons teweeggebracht
ook voor ons dankzegging door velen gedaan worde. 12
want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten,
dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleselijke wijsheid,
maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, en allermeest bij ulieden.

1:13 Want wij schrijven u geen andere dingen, dan die gij leest kent, of ook erkent; en
ik hoop, dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult; 14
gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt,
dat wij uw roem zijn,
gelijk gij ook de onze zijt, in den dag van den Heere Jezus. 15 En
op dit betrouwen wilde ik te voren tot u komen,
opdat gij een tweede genade zoudt hebben; 16 En
door uw stad naar MacedoniŽ gaan, en wederom van MacedoniŽ tot u komen,

en van ulieden naar Judea geleid worden. 17
als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt?

Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem,
opdat bij mij zou wezen, ja, ja, en neen, neen?

1:18 Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied,
niet is geweest ja en neen. 19
want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, [namelijk]
door mij, en Silvanus, en TimotheŁsbetekent .. was niet ja en neen,
maar is geweest ja in Hem. 20 Griekse letters
want zovele beloften Gods als er zijn,
die zijn in Hem ja, en zijn in Hem Amen, Gode tot heerlijkheid door ons.

1:21 Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en
1. Die ons gezalfd heeft, is God;  [1Joh. 2:20]  22
2. Die ons ook heeft verzegeld, en
(ę-ĽEf 1:14)3. het onderpand des Geestes in onze harten gegeven. 23
doch ik aanroepe God tot een Getuige over mijn ziel,
dat ik, om u te sparen, nog te Korinthe niet ben gekomen. 24
niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, door het geloof
maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap;
want gij staat door het geloof.    

2 Korinthe 2:1

maar ik heb dit bij mijzelven voorgenomen,
dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou. 2
want indien ik ulieden bedroef,
wie is het toch, die mij zal vrolijk maken,
dan degene, die van mij bedroefd is geworden?

2:3 En ditzelfde heb ik u geschreven,
opdat ik, daar komende, niet zou droefheid hebben van degenen,
van welke ik moest verblijd worden;
vertrouwende van u allen, dat mijn blijdschap uw aller blijdschap is. 4

want ik heb ulieden uit vele verdrukking en benauwdheid des harten,
met vele tranen geschreven,
niet opdat gij zoudt bedroefd worden,
maar
opdat gij de liefde zoudt verstaan,
die ik overvloediglijk tot u heb. 5
doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd,
maar ten dele opdat ik hem niet bezware ulieden allen. 6
den zodanige is deze bestraffing genoeg, die van velen geschied is. 7
alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten ,

opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worde verslonden. 

2:8 daarom bid ik u, dat gij de liefde aan hem bevestigt. 9
want daartoe heb ik ook geschreven,

opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt. 10
dien gij nu iets vergeeft , dien [vergeef] ik ook;
want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb,
heb ik [het vergeven] om uwentwil, voor het aangezicht van Christus,
pentagram, teken van satan.opdat de satan over ons geen voordeel krijge; 11

Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

2:12 Voorts, als ik te Troas kwam, om het Evangelie van Christus te prediken,
en als mij een deur geopend was in den Heere,
zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest,
omdat ik Titusbetekent .. mijn broeder, niet vond; 13
maar, afscheid van hen genomen hebbende,
vertrok ik naar MacedoniŽ. 14 En
Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus,
en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. 15
want wij zijn Gode een goede reuk van Christus,
A in degenen, die alig worden, en
B in degenen, die verloren gaan; 16
B dezen wel een reuk des doods ten dode;
A maar genen een reuk des levens ten leven. En
wie is tot deze dingen bekwaam? 17
want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop,
maar als uit oprechtheid,
maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.
2 Korinthe 3

3:1 Beginnen wij onszelven wederom u aan te prijzen?
Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u,
of brieven van voorschrijving van u?

3:2 Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten,
bekend en gelezen van alle mensen; 3 als die openbaar zijt geworden,
dat gij een brief van Christus zijt, en   
door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt,
maar door den Geest des levenden Gods,
niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. 4 En
zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. 5
niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven;
maar onze bekwaamheid is uit God; 6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft,
om te zijn dienaars des Nieuwen verbonds, testaments
niet der letter,
maar des Geestes;
want de letter doodt,
maar de Geest maakt levend. 7 En
indien de bediening des doods in letteren bestaande, [en] in stenen ingedrukt,
in heerlijkheid is geweest,
alzo dat de kinderen zonen IsraŽls
het aangezicht van Mozesbetekent .. niet konden sterk aanzien, (Ex 34:29)
om de heerlijkheid zijns aangezichts,
die te niet gedaan zou worden. 8
hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?

3:9 Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is,
veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid.

3:10 Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in dezen dele,
ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid.

3:11 Want indien hetgeen te niet gedaan wordt, in heerlijkheid was,
veel meer is, hetgeen blijft, in heerlijkheid. 12
dewijl wij dan zodanige hoop hebben,
zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken; 13 En
doen niet gelijkerwijs Mozesbetekent ..
die een deksel op zijn aangezicht leide,
opdat de kinderen zonen IsraŽls niet zouden sterk zien
op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt. 14
maar hun zinnen zijn verhrd geworden;
want tot op den dag van heden blijft hetzelfde
deksel in het lezen des Ouden verbonds testaments,
zonder ontdekt te worden,hetwelk door Christus te niet gedaan wordt. 15
maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozesbetekent .. gelezen wordt,   Bijbelboeken
ligt een deksel op hun hart. 16
doch zo wanneer het tot den Heere zal beomgekeerd zijn,
zo wordt het deksel weggenomen.
3:17 De Heere nu is de Geest; en waar [de] Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. 18 En
wij allen, met ongedekten aangezichte
de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende,
worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd,
van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.
2 Korinthe 4:1

daarom dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid, die ons geschied is,
zo vertragen wij niet; 2
maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande,
niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende woord der waarheid
maar door openbaring der waarheid
onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen,
in de tegenwoordigheid Gods. 3
doch indien ook ons Evangelie bedekt is,
zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; 4 
pentagram, teken van satan.in dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft,
namelijk der ongelovigen,
opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus,
Die het Beeld Gods Die Onzienlijke is. 5
want wij prediken niet onszelven,
maar Christus Jezus, den Heere;
en onszelven, dat wij uw dienaars zijn om Jezus' wil. 6
want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen,
is Degene, Die in onze harten geschenen heeft,
om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods
in het aangezicht van Jezus Christus.

4:7 Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten,
opdat de uitnemendheid der kracht zij van God,
en niet uit ons; 8
als die
in alles verdrukt worden, doch niet benauwd;
twijfelmoedig, doch niet mismoedig; 9
vervolgd, doch niet daarin verlaten;
nedergeworpen, doch niet verdorven; 10
altijd de doding van den Heere Jezusbetekent .. in het lichaam omdragende,
opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden.

4:11 Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus' wil;
opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden.

4:12 Zo dan, de dood werkt wel in ons,
maar het leven in ulieden. 13 dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben,
gelijk er geschreven is: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken; [Psalm 116:10]
zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook; 14
wetende, dat Hij, Die den Heere Jezus opgewekt heeft,
ook ons door Jezus zal opwekken, en met ulieden daar zal stellen . 15  [Rom. 8:11]
want al deze dingen zijn om uwentwil,

opdat de vermenigvuldigde genade,
door de dankzegging van velen, overvloedig worde ter heerlijkheid Gods. 16
daarom vertragen wij niet;
maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, (ę-ĽEf 4:16)
zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. 17
want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, verwachting van Heer Jezus
werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; 18
dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet,
maar de dingen, die men niet ziet; hoop en zien
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk,
maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.
2 Korinthe 5:1
want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt,
wij een gebouw van God hebben,
een huis niet met handen gemaakt,
maar eeuwig in de hemelen. 2 
want ook in dezen zuchten wij,
verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is,
overkleed te worden. 3 verwachting van Heer Jezus
zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 4
want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde;
nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden,
opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde.
5:5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God,
      Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft. 6 [ Rom 8:16; 2Kor 1:22; Efez 1:13; Efez 4:30]
wij hebben dan altijd goeden moed, en
weten, dat wij, inwonende in het lichaam,
Griekse lettersuitwonen van den Heere; 7
want wij wandelen door geloof en
niet door aanschouwen. 8 [Rom. 8:23-25].

Griekse lettersmaar wij hebben goeden moed,
en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen,
(ę-ĽFilp 1:21)en bij den Heere in te wonen. 9
daarom zijn wij ook zeer begerig,
hetzij inwonende,
hetzij uitwonende,
om Hem welbehagelijk te zijn. 10    
want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus,

opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt,
naardat hij gedaan heeft,
hetzij goed, goed en kwaad
hetzij kwaad.

5:11 Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en
zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop  ook in uw gewetens geopenbaard te zijn.

5:12 Want wij prijzen onszelven u niet wederom aan,
maar wij geven u oorzaak van roem over ons,
opdat gij [stof] zoudt hebben tegen degenen,
die in het aangezicht roemen en niet [in] het hart.

5:13 Want hetzij dat wij uitzinnig zijn, 
wij zijn het Gode;
hetzij dat wij gematigd van zinnen zijn,
wij zijn het ulieden. 14
want de liefde van Christus dringt ons; als die dit oordelen, dat,

indien Eťn voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 15 En
Hij is voor allen gestorven,
opdat degenen, die leven,
niet meer zichzelven zouden leven,
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 

5:16 Zo dan,  
wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en  
indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben,
nochtans kennen wij [Hem] nu niet meer [naar het vlees]

5:17 Zo dan, (ę-ĽRom 8:1)
indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel;
het oude is voorbijgegaan,
ziet,     het is alles nieuw geworden. 18 En al deze dingen zijn uit God,
Die ons tot met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus,
en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 19

want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende,
hun zonden hun niet toerekenende;
Griekse lettersen heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20
zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade;
wij bidden van Christus wege: laat u met tot God verzoenen. 21 zonder zonde
want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, door het bloed aan het kruis
opdat wij zouden worden: rechtvaardigheid Gods in Hem.

2 Korinthe 6:1 En

wij, als medearbeidende, bidden u ook,
dat gij de genade Gods niet leeg tevergeefs moogt ontvangen hebben. 2
want Hij zegt:
in den aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en
in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen.
ziet, nu is het de welaangename tijd,

ziet, nu is het de dag der zaligheid3  

wij geven geen aanstoot in enig ding,
opdat de bediening niet gelasterd worde. 4 Maar
wij, als dienaars van God, maken onszelven
01. in alles aangenaam,
02. in vele verdraagzaamheid,
03. in verdrukkingen,
04. in noden,
05. in benauwdheden, 5 6 vs 11
06. in slagen,
07. in gevangenissen,
08. in beroerten,
09. in arbeid,
10. in waken,
11. in vasten, 6
12. in reinheid,
13. in kennis,
14. in lankmoedigheid,
15. in goedertierenheid,
16. in den Heiligen Geest,
17. in ongeveinsde liefde. 7  woord der waarheid
18. in het woord der waarheid,
19. in de kracht van God,
20. door de wapenen der gerechtigheid aan der rechter zijde en aan de linker zijde; 8
21. door eer en oneer,
22. door kwaad gerucht en goed gerucht;
23. als verleiders, en nochtans waarachtigen; 9
24. als onbekenden, en nochtans bekend;
25. als stervenden, en ziet, wij leven;
26. als getuchtigd, en niet gedood; 10 [Psalm 118:18]
27. als droevig zijnde, doch altijd blijde[Rom 12:12]
28. als arm, doch velen rijk makende;
29. als niets hebbende, en nochtans alles bezittende.

6:11 Onze mond is opengedaan tegen u, Griekse letters
o KorinthiŽrs, ons uw hart is uitgebreid. 12
gij zijt niet nauw in ons,
maar gij zijt nauw in uw ingewanden. 13 Nu,
om dezelfde vergelding te doen,
groei / was door Gods Woord(ik spreek als tot [mijn] kinderen)
zo wordt gij ook uitgebreid. 14
trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen  [Deut. 22:10]
want
wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en
wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 En
wat samenstemming heeft Christus met Belial, of
wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? 16 Of

wat samenvoeging heeft de te𝕄pel Gods met de afgoden? (ę-Ľ1Kor 6:19)
want gij zijt de te𝕄pel des levenden Gods;
gelijkerwijs God gezegd heeft:
1. Ik zal in hen wonen, en
2. Ik zal onder hen wandelen; en
3. Ik zal hun God zijn, en
4. zij zullen Mij ťťn volk zijn. 17 [Ef 2:21; Ex 25:8; Lev 26:11,12]
daarom
gaat uit het midden van hen, en
scheidt u af, zegt de Heere, en
raakt niet aan hetgeen onrein is, en 
5. Ik zal ulieden aannemen. 18 En 
6. Ik zal u tot een Vader zijn, en
7. gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn,
zegt de Heere, de Almachtige. [2Sam. 7:14; Amos 3:13]
2 Korinthe 7

7:1 Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden,
laat ons onszelven reinigen van alle besmetting
des vleses 
en des geestes,
voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. 2
geeft ons plaats;
wij hebben niemand verongelijkt,
wij hebben niemand verdorven,
wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. 3
ik zeg dit niet tot uw veroordeling;

want ik heb te voren gezegd,
dat gij in onze harten zijt, om samen te sterven en samen te leven. 4
ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u,
ik heb veel roems over u;
ik ben vervuld met vertroosting;
ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. 5
want ook, als wij in MacedoniŽ gekomen zijn,
zo heeft ons vlees geen rust gehad; 
maar wij waren in alles verdrukt;
van buiten was strijd,
van binnen vrees.

7:6 Doch God, Die de nederigen vertroost,
heeft ons getroost door de komst van Titusbetekent ... 7 En
niet alleen door zijn komst,
maar ook door de vertroosting, met welke hij over u vertroost is geweest,
als hij ons verhaalde
uw verlangen,
uw kermen,
uw ijver voor mij;
aalzo dat ik te meer verblijd ben geweest.

7:8 Want hoewel ik u in den zendbrief bedroefd heb,
het berouwt mij niet,
hoewel het mij berouwd heeft;
want ik zie, dat dezelve zendbrief,
hoewel voor ťťn uur kleinen tijd, u bedroefd heeft. 9
nu verblijde ik mij,
niet omdat gij bedroefd zijt geweest,
maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering;

want gij zijt bedroefd geweest naar God,
zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. 10
want de droefheid naar God
werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid;
maar de droefheid der wereld
werkt den dood. 11
want ziet,
ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden,
hoe grote naarstigheid heeft het in u gewrocht?
ja, verantwoording,
ja, onlust,
ja, vrees,
ja, verlangen,
ja, ijver,
ja, wraak;
in alles hebt gij uzelven bewezen rein te zijn in deze zaak. 12
hoewel ik dan aan u geschreven heb,
dat is niet om diens wil, die onrecht gedaan had,
noch om diens wil, die onrecht gedaan was;
maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden,
in de tegenwoordigheid Gods. 13
daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting;
en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titusbetekent ..
omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. 14

want indien ik iets bij hem over u geroemd heb,
zo ben ik niet beschaamd geworden;
maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben,
alzo is ook onze roem,
dien ik bij Titusbetekent .. geroemd heb, waarheid geworden. 15 En
zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u,
als hij u aller gehoorzaamheid overdenkt,
hoe gij hem met vreze en beven hebt ontvangen. 16
ik verblijde mij dan, dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben.

2 Korinthe 8
8:1 Voorts maak wij u bekend, broeders,
de genade van God, die in de Gemeenten van MacedoniŽ gegeven is. 2

dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap,
en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is
tot den rijkdom hunner goeddadigheid. 3
want zij zijn naar vermogen (ik betuig het), ja, boven vermogen gewillig geweest; 4
ons met vele vermaning biddende, dat wij wilden aannemen de gave
en de gemeenschap dezer bediening,
die voor de heiligen geschiedt. [Hand. 11;29]  5
en [zij deden] niet [alleen], gelijk wij gehoopt hadden,
maar gaven zichzelven eerst aan den Heere
en [daarna] aan ons, door den wil van God. 6   
alzo dat wij Titusbetekent .. vermaanden, dat, gelijk hij te voren begonnen had,
hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. 7
zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt,
in geloof, en
in woord, en
in kennis, en
in alle naarstigheid, en
in uw liefde tot ons, [ziet,]
dat gij ook in deze gave overvloedig zijt.

8:8 Ik zeg [dit] niet [als] gebiedende,
maar [als] door de naarstigheid van anderen ook de oprechtheid uwer liefde beproevende

want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus,
dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was,
opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

8:10 En ik zeg in dezen mijn mening
want dit is u oorbaar,als die niet alleen 'het doen', maar ook 'het willen'
van over een jaar te voren hebt begonnen. 11
maar nu voleindigt ook het doen;
opdat,  gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om te willen,
er ook alzo zij het voleindigen uit hetgeen gij hebt. 12
want indien te voren de volvaardigheid des gemoeds daar is,
zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft,
niet naar hetgeen hij niet heeft. 13
want [dit zeg ik niet,] opdat anderen zouden verlichting hebben,
en gij verdrukking; 14
maar [opdat] uit gelijkheid, in dezen tegenwoordigen tijd,
uw overvloed [zij] om hun gebrek [te vervullen];
opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek [te vervullen]

doelopdat er gelijkheid worde. 15 gelijk geschreven is:
Die veel [verzameld had], had niet over;
en die weinig [verzameld had], had niet te weinig. [Ex 16:8]

8:16 Doch Gode zij dank,
Die dezelfde naarstigheid voor u in het hart van Titusbetekent .. gegeven heeft; 17
dat hij de vermaning heeft ontvangen aangenomen,
en zeer naarstig zijnde, gewillig tot u gereisd is. 18 En
wij hebben ook met hem gezonden den broeder,
die lof heeft in het Evangelie door al de Gemeenten; 19 
en dat niet alleen,
maar hij is ook van de Gemeenten verkoren, om met ons te reizen met deze gave,
die van ons bediend wordt tot de heerlijkheid des Heeren Zelven,
en de volvaardigheid uws gemoeds; 20
dit verhoedende, dat ons niemand moge lasteren in dezen overvloed,
die van ons wordt bediend; 21
als die bezorgen, hetgeen eerlijk is,
niet alleen voor den Heere,  [Spreuk. 3:4]
maar ook voor de mensen.

8:22 Wij hebben ook met hen gezonden onzen broeder, 
welken wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben, dat hij naarstig is;
en nu veel naarstiger, door het groot vertrouwen, dat hij heeft tot ulieden. 23
hetzij dan Titusbetekent .. hij is mijn metgezel en medearbeider bij u;
hetzij onze broeders, zij zijn apostelen der Gemeenten, en een eer van Christus. 24
bewijst dan aan hen de bewijzing uwer liefde,
en van onzen roem van u, ook voor het aangezicht der Gemeenten.

2 Korinthe 9:1

want van de bediening, die voor de heiligen [geschiedt, ]
is mij onnodig aan u te schrijven.  2 
want ik weet de volvaardigheid uws gemoeds,
van welke ik roem over u bij de MacedoniŽrs,
dat Achaje over een jaar bereid is geweest;
Griekse lettersen de ijver, van u begonnen, heeft er velen verwekt. 3
maar ik heb deze broeders gezonden,
opdat onze roem, dien wij over u hebben,
niet zou ijdel gemaakt worden in dezen dele;

opdat (gelijk ik gezegd heb) gij bereid moogt zijn; 4 En dat niet mogelijk,
zo de MacedoniŽrs met mij kwamen, en u onbereid vonden,
wij - opdat wij niet zeggen, - gij -
beschaamd worden in dezen vasten grond der roeming. 5   
ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen, dat zij eerst tot u zouden komen,
en voorbereiden uw te voren aangedienden zegen;

opdat die gereed zij, alzo als een zegen,
en niet als een vrekheid. 6 En
dit zeg ik:
die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk oogsten maaien; en
die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen  oogsten maaien. [Deut. 15:10] 7
een iegelijk doe,
gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang;
want God heeft een blijmoedigen gever lief.  8 En
God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; goed werk
opdat gij in alles te allen tijd,
alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn.

9:9 Gelijk er geschreven is:
hij heeft gestrooid,
hij heeft den armen gegeven;
zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid[Ps 112:9]  

9:10 Doch
Die het zaad den zaaier verleent,
Die verlene ook brood tot spijze,
en vermenigvuldige uw gezaaisel,
en vermeerdere de vruchten uwer gerechtigheid; [Jes. 55:10, Hos. 10:12]  

9:11 Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid,
welke door ons werkt dankzegging tot God. 12
want de bediening van dezen dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen,
maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God; 13  
dewijl zij door de beproeving dezer bediening God verheerlijken
over de onderwerping uwer belijdenis onder het Evangelie van Christus, en
over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen; 14 En
door hun gebed voor u, welke naar u verlangen,
om de uitnemende genade Gods over u.15
doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.

2 Korinthe 10

10:1 Voorts ik Paulus zelf bid u, door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus,
die, tegenwoordig zijnde, wel nederig gering ben onder u,
maar afwezend stout ben tegen u; 2
ik bid dan, dat ik, tegenwoordig zijnde,
niet stout moge zijn met dit vertrouwen die vrijmoedigheid, Griekse letters
waarmede ik geacht word
stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen, die ons achten,
alsof wij naar het vlees wandelden. 3
want wandelende in het vlees,
(ę-ĽEf 6:12)voeren wij den krijg niet naar het vlees; 4 
want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk,
maar krachtig door God,
tot nederwerping der sterkten; 5 Dewijl wij
de overleggingen ter nederwerpen, en
alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en
alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus; 6 En
gereed hebbende, hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid,
wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn.

10:7 Ziet gij aan wat voor ogen is?
indien iemand bij zichzelven betrouwt, dat hij van Christus is,
die denke dit wederom uit zichzelven, dat gelijkerwijs hij van Christus is,
alzo ook wij van Christus zijn. 8
want indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht,
welke de Heere ons gegeven heeft tot stichting, en 
niet tot uw nederwerping,
zo zal ik niet beschaamd worden; 9
opdat ik niet zou schijnen,
alsof ik u door de brieven wilde verschrikken. 10
want de brieven (zeggen zij) zijn wel gewichtig en krachtig;
maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak,
en de rede is verachtelijk. 11
dezulke bedenke dit,
dat hoedanigen wij zijn in het woord door brieven,
als wij afwezig zijn,
wij ook zodanigen zijn inderdaad,
als wij tegenwoordig zijn. 12
want wij durven onszelven niet rekenen of vergelijken met sommigen,
die zichzelven prijzen;
maar deze verstaan niet, dat zij zichzelven met zichzelven meten,
en zichzelven met zichzelven vergelijken.

10:13 Doch wij zullen niet roemen buiten de maat;
maar dat wij, naar de maat des regels,
welke maat ons God toegedeeld heeft, ook tot u toe zijn gekomen. 14
want wij strekken onszelven niet te wijd uit,
als die tot u niet zouden komen;
want wij zijn ook gekomen tot u toe, in het Evangelie van Christus; 15
niet roemende buiten de maat in anderer lieden arbeid,
maar hebbende hoop, groei / was door Gods Woord
als uw geloof zal gewassen zijn,
dat wij onder ulieden overvloediglijk zullen vergroot worden naar onzen regel;

10:16 Om het Evangelie te verkondigen in de plaatsen, die op gene zijde van u gelegen zijn;
niet om te roemen in eens anders regel over hetgeen alrede bereid is. 17
doch wie roemt, die roeme in den Heere. 18  
want niet die zichzelven prijst, maar dien de Heere prijst, die is beproefd.

2 Korinthe 11

11:1 Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid;
ja ook, verdraagt mij! 2
want ik ben ijverig over u met een ijver Gods;

(ę-ĽEf 5:27) want ik heb ulieden toebereid om u als een reine maagd
aan ťťn Man voor te stellen, namelijk aan Christus. 3
doch ik vrees, dat niet enigszins,
gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, [Gen. 3:13] (ę-ĽJak 1:12)
alzo uw zinnen bedorven worden,
om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. 4

want indien degene, pentagram, teken van satan.
die komt, een anderen Jezus predikte,
dien wij niet gepredikt hebben,
of indien gij een anderen geest ontvingt,
dien gij niet hebt ontvangen,
of een ander Evangelie,
dat gij niet hebt ontvangen aangenomen,
zo verdroegt gij hem met recht. 5

want ik acht, dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen. 6 En
indien ik ook slecht ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap;
maar alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden.

11:7 Heb ik zonde gedaan, als ik mijzelven vernederd heb,
opdat gij zoudt verhoogd worden,
overmits ik u het Evangelie Gods om niet verkondigd heb?

11:8 Ik heb andere Gemeenten beroofd,
bezoldiging van haar nemende,
om u te bedienen;
en als ik bij u tegenwoordig was
en gebrek had,
ben ik niemand lastig gevallen. 9
want mijn gebrek hebben de broeders vervuld, die van MacedoniŽ kwamen;

en ik heb mijzelven in alles gehouden zonder u te bezwaren,
en zal mij nog alzo houden. 10
de waarheid van Christus is in mij,
dat deze roem in de gewesten van Achaje aan mij niet zal verhinderd worden.

11:11 Waarom?
Is het, omdat ik u niet liefheb?
God weet het!   12
maar wat ik doe, dat zal ik nog doen,
om de oorzaak af te snijden dengenen, die oorzaak hebben willen,
opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij. 13
want zulke vvalselse-apostelen zijn bedriegelijke arbeiders,
zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En
het is geen wonder;
pentagram, teken van satan.want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. 15
zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen,
als waren zij dienaars der gerechtigheid;
van welke het einde zal zijn naar hun werken.

11:16 Ik zeg wederom,
dat niemand mene, dat ik onwijs ben;
doch zo niet, neemt ontvang mij dan aan als een onwijze,
opdat ik ook een weinig moge roemen. 17
dat ik spreek, spreek ik niet naar den Heere,
maar als in onwijsheid, in dezen vasten grond der roeming. 18
dewijl velen roemen naar het vlees,
zo zal ik ook roemen. 19 want gij verdraagt gaarne de onwijzen,
dewijl gij wijs zijt. 20
want gij verdraagt het,
(ę-ĽGal 2:4)zo u iemand dienstbaar maakt,
zo u iemand opeet,
zo iemand van u neemt,
zo zich iemand verheft,
zo u iemand in het aangezicht slaat.

11:21 Ik zeg dit naar oneer, gelijk of wij zwak waren geweest;
maar waarin iemand stout is (ik spreek in onwijsheid),
daarin ben ik ook stout. 22
A. zijn zij HebreŽn? Ik ook. 6 vs 11
B. zijn zij IsraŽlieten? Ik ook.
C. zijn zij het zaad van Abrahambetekent ..? Ik ook. 23
D. zijn zij dienaars van Christus?
(ik spreek onwijs zijnde) ik ben boven hen;
01. in arbeid overvloediger,
02. in slagen uitnemender,
03. in gevangenissen overvloediger,
04. in doods gevaar menigmaal. 24
05. van de Joden heb ik veertig slagen min een, [Deut. 25:3]
vijfmaal ontvangen. 25
06. driemaal ben ik met roeden gegeseld geweest, [Hand 20:19]
07. eens ben ik gestenigd,  [Hand 14:19] 
08. driemaal heb ik schipbreuk geleden,
09. een gansen nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. 26
in het reizen menigmaal
10. in gevaren van rivieren,
11. in gevaren van moordenaars,
12. in gevaren van mijn geslacht,
13. in gevaren van de heidenen,
14. in gevaren in de stad,
15. in gevaren in de woestijn,
16. in gevaren op de zee,
17. in gevaren onder de vvalselse broederen 27
18. in arbeid en moeite,
19. in waken menigmaal,
20. in honger en dorst,
21. in vasten menigmaal,
22. in koude
23. en naaktheid. 28
zonder de dingen, die van buiten zijn,
overvalt mij dagelijks de zorg van al de Gemeenten.

11:29 Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben?

Wie wordt er geŽrgerd, dat ik niet brande? 30
indien men moet roemen,
zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. 31
de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus,
Die geprezen is in der eeuwigheid,
weet, dat ik niet lieg.

11:32 De stadhouder van den koning Aretas in Damaskus, bezette de stad der Damaskenen,
willende mij vangen; 33 En
ik werd door een venster in een mand over den muur nedergelaten,  [o.a. Jozua 2:15]
en ontvlood zijn handen.

2 Korinthe 12

1 Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar;
want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren. 2
ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren
of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet,
of buiten het lichaam, weet ik niet,
God weet het,
dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel; 3 En
ik ken een zodanig mens of het in het lichaam,
of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet,
God weet het, 4
dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, [in OT ]
en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden,
die het een mens niet geoorloofd is te spreken. 5
van den zodanige zal ik roemen,
doch van mijzelven zal ik niet roemen,
dan in mijn zwakheden. 6
want zo ik roemen wil,
ik zal niet onwijs zijn,
want ik zal de waarheid zeggen;
maar ik houde [daarvan] af,
opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet, dat ik ben,
of dat hij uit mij hoort. 7 En
opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen,
zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, [namelijk] [Num 33:55]
een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou,
opdat ik mij niet zou verheffen. 8
hierover heb ik den Heere driemaal gebeden,
opdat hij van mij zou wijken. 9 En
Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg;
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden,
opdat de kracht van Christus in mij wone.

12:10 daarom heb ik een welbehagen
in zwakheden,
in smaadheden,
in noden,
in vervolgingen,
in benauwdheden,
om Christus' wil;
want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

12:11 ik ben roemende onwijs geworden;
gij hebt mij genoodzaakt,
want ik behoorde van u geprezen te zijn;

want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen,
hoewel ik niets ben. 12
de merktekenen van een apostel zijn onder u betoond
in alle lijdzaamheid,
met tekenen,
en wonderen,
en krachten. 13
want wat is er,
waarin gij minder geweest zijt dan de andere Gemeenten,
anders, dan dat ik zelf u niet lastig ben geweest?
vergeeft mij dit ongelijk. 14
ziet, ik ben ten derden male gereed, om tot u te komen,
en zal u niet lastig zijn;
want ik zoek niet het uwe, maar u;
want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders,
maar de ouders voor de kinderen. 15 En
ik zal zeer gaarne de kosten doen,
en voor uw zielen ten koste gegeven worden;
hoewel ik,
u overvloediger beminnende,
weiniger bemind worde. 16
doch het zij zo,
ik heb u niet bezwaard;
maar alzo ik listig was,
heb ik u met bedrog gevangen. 17
heb ik door iemand dergenen, die ik tot u gezonden heb,
van u mijn voordeel gezocht? 18
ik heb Titusbetekent .. gebeden, en den broeder medegezonden;
heeft ook Titus van u zijn voordeel gezocht?
hebben wij niet in denzelfden geest gewandeld?

hebben wij niet gewandeld in dezelfde voetstappen? 19

meent gij wederom, dat wij ons bij u verontschuldigen?
wij spreken in de tegenwoordigheid van God in Christus; en
dit alles, geliefden, tot uw stichting.

12:20 Want ik vrees, dat als ik gekomen zal zijn,
ik u niet enigszins zal vinden zodanigen als ik wil, en
dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt;
dat er niet enigszins zijn
twisten,
nijdigheden,
toorn,
gekijf,
achterklap,
oorblazingen,
opgeblazenheden,
beroerten; 21
opdat wederom, als ik zal gekomen zijn,
mijn God mij niet vernedere bij u,
en ik rouw hebbe over velen,
die te voren gezondigd hebben, en
die zich niet bekeerd zullen hebben van de
onreinigheid, en
hoererij, en
ontuchtigheid,
die zij gedaan hebben.

2 Korinthe 13

13:1 Dit is de derde maal, dat ik tot u kom;
in den mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. [Deut. 19:15]  2
ik heb het te voren gezegd, en zeg het te voren als tegenwoordig zijnde de tweede maal,
en ik schrijf het nu afwezende aan degenen,
die te voren gezondigd hebben,
en aan al de anderen,
dat, zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen; 3
dewijl gij zoekt een proeve van Christus, Die in mij spreekt,
Welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder in u . 4
want hoewel Hij gekruist is door zwakheid,
zo leeft Hij nochtans door de kracht Gods.   samen met Hem

want ook wij zijn zwak in met Hem,

maar zullen met Hem leven door de kracht Gods in u.

13:5 Onderzoekt uzelven,
of gij in het geloof zijt,
beproeft uzelven.
of kent gij uzelven niet, dat Jezusbetekent .. Christus in u is?
tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. 6
doch ik hoop, dat gij zult verstaan , dat wij niet verwerpelijk zijn. 7 En  goed en kwaad
ik wens van God, dat gij geen kwaad doet;
niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden,
maar opdat gij het goede zoudt doen,
en wij als verwerpelijk zouden zijn. 8  

want wij vermogen niets tegen de waarheid,
maar voor de waarheid. 9
want wij verblijden ons, wanneer wij zwak zijn, en gij sterk zijt. En
wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking.

13:10 Daarom schrijf ik, afwezende, deze dingen,
opdat ik niet, tegenwoordig zijnde, strengheid zou gebruiken,
naar de macht, die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing,
en niet tot nederwerping.

13:11 Voorts, broeders,
zijt blijde,
wordt volmaakt,
zijt vertroost,
zijt eensgezind,
leeft in vrede;
en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.

13:12 Groet elkander met een heiligen kus.

U groeten al de heiligen.

13:13 De genade van den Heere Jezus Christus,
en de liefde van God,
en de gemeenschap des Heiligen Geestes,
zij met u allen.

Amen.